Zásady ochrany osobních údajů

  • Účel zpracování: evidence smluv, podklady pro smluvní vztahy, vedení členské základny
  • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
  • Kategorie subjektu údajů: smluvní strany

Lidové bytové družstvo Praha 9,  IČ 4830619, se sídlem Zákostelní 667/3, 190 00 Praha 9, Vysočany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 836, dne 18. 1. 1993

LBD Praha 9 jako právnická osoba s účelem a předmětem činnosti vymezenými zákonem o obchodních korporacích a stanovami družstva, zpracovává z pozice správce osobních údajů za účelem plnění právních povinností družstva, jak vyplývají ze vztahů mezi družstvem a členy družstva, za účelem zajištění ochrany oprávněných zájmů družstva, spočívajících zejména v zachování schopnosti následného doložení plnění povinností a péče řádného hospodáře, a dále za účelem plnění smluv a provádění opatření před jejich uzavřením, osobní údaje subjektů údajů, jimiž jsou členové družstva, nájemci bytů a nebytových prostor ve vlastnictví LBD Praha 9, vlastníci bytů ve správě LBD Praha 9 a obchodní partneři (dodavatelé) LBD Praha 9.

LBD Praha 9 zpracovává kategorie osobních údajů:

Členská základna:

  • jméno, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční nebo jiná kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o vkladové povinnosti, záznamy o plnění členských povinností, údaje o datu a způsobu vzniku a zániku členství v družstvu, údaje o případném výkonu volené funkce delegáta nebo člena orgánů LBD Praha 9, bankovní spojení, v případě výkonu volené funkce spojené s možnou odměnu za činnost údaje související s příslušnými mzdovými předpisy

Nájemci bytů (členové /nečlenové)

  • jméno, titul, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo, právní vztah k bytu, údaje o bytu, počet osob užívajících byt, bankovní spojení, údaje týkající se úhrad předpisů za plnění poskytovaná s užíváním bytů, spotřeby podružných měřidel, vyúčtování nákladů, žádosti o povolení podnájmu jméno a kontaktní údaje podnájemců

Nájemci nebytových prostor ve vlastnictví LBD Praha 9

  • jméno, titul, datum narození, IČ, DIČ, adresa, e-mail, telefonní číslo, právní vztah k nebytovému prostoru, údaje nebytovém prostoru, počet osob užívajících nebytový prostor, bankovní spojení, údaje týkající se evidence úhrad předpisů nájmu a záloh na plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru, údaje o spotřebách podružných měřidel, vyúčtování nákladů

Vlastníci bytových jednotek

  • jméno, titul, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo, právní vztah k bytu, údaje o bytu, počet osob užívajících byt, bankovní spojení, údaje týkající se úhrad předpisů plateb na správu, záloh na opravy a údržbu domu a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů (služeb), spotřeby podružných měřidel, vyúčtování nákladů, podklady a zápisy ze shromáždění společenství vlastníků jednotek včetně prezenčních listin

Dodavatelé

  • jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, údaj o zápisu do rejstříku, e-mail, telefon, informace o smluvních vztazích, profesní zaměření; je-li obchodním partnerem právnická osoba, pak jméno, funkce nebo pracovní zařazení, e-mail a kontakty na pověřené zastupující osoby (jednatele) osoby

LBD Praha 9 zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění povinností a zajištění ochrany oprávněných zájmů, nejméně vždy po dobu trvání příslušného vztahu a dobu 3 let od jeho ukončení a plného vypořádání. Zpracování údajů probíhá manuálně i automatizovaně prostřednictvím informačního systému pro správu ANASOFT zabezpečeného odpovídajícím kryptováním dat. Údaje zpracovávají zaměstnanci správy LBD Praha 9 a členové volených orgánů družstva. Osobní údaje členů LBD Praha 9 mohou být na žádost zpřístupněny v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy ostatním členům družstva. Osobní údaje nájemců bytů a nebytových prostor LBD Praha 9 musí být zpřístupněny v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy osobě odpovědné za správu domu, v němž se byt nebo nebytový prostor družstva nachází.

Všechny spravované subjekty údajů mají ve vztahu ke svým osobním údajům a jejich zpracování družstvem práva vyplývající z příslušných právních předpisů. Zejména se jedná o právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.  Subjekty osobních údajů mohou v případě dojmu, že zpracování jejich osobních údajů není prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy nebo je v rozporu s požadavky na ochranu osobnosti nebo soukromí, požádat LBD Praha 9 o vysvětlení, případně požádat o odstranění závadného stavu, a to písemně na adresu sídla LBD Praha 9, e-mailem na adresu sprava@lbdpraha9.cz, prostřednictvím webového portálu www.lbdpraha9.cz, nebo osobně v kanceláři správy LBD Praha 9. Stejným způsobem si pak mohou rovněž vyžádat bližší informace.